Ontheffing van de arbeids- of re-integratieverplichtingen

Uit: De kleine gids 2016 voor de Nederlandse sociale zekerheid

3.6.6.2 Ontheffing van de arbeids- of re-integratieverplichtingen is uitzondering
Vanwege dringende redenen kan de gemeente in individuele gevallen tijdelijk een ontheffing van de sollicitatie-, arbeids- en/of re-integratieverplichtingen verlenen. Ook zorgtaken kunnen als dringende redenen worden aangemerkt. Leeftijd kan meespelen bij de individuele beoordeling.

3.6.6.3 Ouders van jonge kinderen
Iedere ouder die een of meer kinderen moet verzorgen, krijgt in principe de arbeidsplicht opgelegd. Wel moet de gemeente bij alleenstaande ouders met kinderen jonger dan vijf jaar op verzoek van de ouders ontheffing geven van deze verplichting. De ontheffing duurt zolang het jongste kind nog geen vijf jaar oud is, maar is nooit langer dan vijf jaar. Wanneer de ouder niet beschikt over een startkwalificatie (geen opleiding heeft afgerond die kansen biedt op werk), geeft de gemeente in een plan van aanpak aan wat de afspraken zijn over (beroepsgerichte) scholing. Voor ouders met kinderen van vijf tot twaalf jaar moet de gemeente steeds vaststellen of de situatie van betrokkene het voldoen aan de arbeidsplicht mogelijk maakt. In dringende gevallen, waaronder ook zorgtaken kunnen vallen, kan de gemeente tijdelijk ontheffing verlenen van de arbeidsplicht. Bij deze afweging speelt een rol of er voldoende kinderopvang aanwezig is.
  • Facebook