Reactie conceptnota participatie aanpak

Participatiegroep Minima Amstelveen (Cliëntenraad Amstelveen) Correspondentieadres: Tiengemeten 63 1181 CP Amstelveen 06 22 78 40 59 Secretaris PMA 06 82 83 70 31 helplijn pmaclientenraad@gmail.com P.M.A.

Aan mevrouw drs. M.M. van ’t Veld, Burgemeester van de Gemeente Amstelveen

Laan Nieuwer Amstel 1

1182 JR Amstelveen

Amstelveen, 1 augustus 2016

Betreft: reactie op conceptnotitie participatie aanpak Amstelveen d.d. 14 juli 2016

Geachte Burgemeester,

De PMA is gevraagd haar reactie te geven op de conceptnotitie participatie aanpak Amstelveen d.d. 14 juli 2016. Op onze extra vergadering d.d. 27 juli 2016 hebben wij dit punt besproken. De aandachtspunten uit deze vergadering delen wij graag met u.

Met de conceptnotitie participatie aanpak Amstelveen d.d. 14 juli 2016 wordt ruimte gegeven aan de burgers voor wijkgerichte eigen initiatieven. Het idee dat initiatieven van de burgers van Amstelveen met betrekking tot hun woonomgeving worden gefaciliteerd door de gemeente, ondersteunen wij.

Echter, in samenhang met dat mensen die praktische hulp nodig hebben in de huidige landelijke context eerst een beroep dienen te doen op hun netwerk (familie, vrienden ed.) en de landelijke visie dat alle mensen zelf hun inkomen dienen te genereren, vrezen wij overbelasting van de burgers. Uit persoonlijke ervaring kunnen wij melden dat (jonge) gezinnen waarbij beide partners werken meestal al een groot aantal ballen in de lucht dienen te houden. Ook mensen met een minimum inkomen hebben vaak genoeg aan hun eigen zaken. Als burgers in die context ook (als vrijwilliger) medeverantwoordelijk worden gemaakt voor de leefomgeving in hun wijk, lijkt ons dat in combinatie met bovenstaande erg veel gevraagd van alle burgers van Amstelveen.

Ook willen wij onze zorg met u delen dat wijken niet gelijk op zullen gaan in de ontwikkeling van initiatieven, zodat er een tweedeling ontstaat tussen wijken in het Amstelveense. Wij zijn van mening dat alle voorzieningen voor alle Amstelveners op hetzelfde niveau dienen te zijn en dat het voorzieningenniveau niet mag afhangen in welke wijk iemand woont. Zo is in de wijk Elsrijk recent een theater in hergebruik genomen door de bewoners, gerund door vrijwilligers. Elsrijk is een wijk met voornamelijk mensen met een goed inkomen, daar lopen dit soort initiatieven wel. Groenelaan daarentegen, bestaat voornamelijk uit mensen met een relatief laag inkomen. Hier zal naar onze verwachting het zelf nemen van initiatieven van burgers minder goed lopen, omdat mensen hier mogelijk genoeg hebben aan hun eigen persoonlijke situaties.

Verder zijn wij van mening dat specialistische taken die echt bij de gemeente thuishoren, ook bij de gemeente belegd dienen te worden. Deze kunnen niet uitbesteed worden aan goedwillende vrijwilligers. Een voorbeeld dat wij gehoord hebben is het controleren van de watertemperatuur bij een pierenbad.

De PMA hecht eraan en adviseert om al het beschikbare geld voor initiatieven van burgers eerlijk over de wijken te verdelen. Verder adviseren wij dat als de burgers in wijken het verbeteren van hun woonomgeving niet oppakken, dat initiatieven dan alsnog via of onder begeleiding van Aanz worden ontplooid.

Met vriendelijke groet,

Wil Groeneweg – Roode Merel van de Merbel

Interim – Voorzitter Secretaris

 

Brief gemeente en reactie PMA inzake facebookpagina uiting

AmstelveenZ-Magazine-Nummer-9-Klaar-voor-verzending-Maart-2016--825x510
De PMA is op 25 juni 2016 in AmstelveenZ  op hun website genoemd inzake een Facebookpost die begin januari 2016 hooguit 36 uur op Facebook heeft gestaan.

Het bestuur van de PMA heeft hier 21 juni een brief over ontvangen en heeft op 22 juni een reactie afgegeven op het Raadhuis. Op basis van deze reactie is een persbericht aan AmstelveenZ gestuurd. Dit persbericht is bijgevoegd.

21062016 Brief van Gemeente aan PMA inzake oproep facebook incl bijlage

Persbericht aan redactie Amstelveenz dd 25062016 inzake facebookpagina

 

Bevoegdheden met betrekking tot Werk en Inkomen

De gemeente Amstelveen heeft een aantal bevoegdheden doorgevoerd gerelateerd aan de Participatiewet ingaande 1 januari 2015. Deze bevoegdheden hebben betrekking op:

1.Werk en Bijstand
2.Terugvordering, Invordering en verhaal
3. IOAW/IOAZ (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers   en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
4. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
5. Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Klik  hier voor het document