Armoede is een politieke keuze

Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart
media_xl_4171838

http://www.trouw.nl/tr/nl/39683/nbsp/article/detail/4407675/2016/11/03/Woningdeler-met-bijstand-vaak-te-fors-gekort.dhtml

Wie pakt dit op in Amstelveen? Armoede is een politieke keuze.

Mensen in de bijstand worden onevenredig hard gekort op hun uitkering als ze een huis delen met anderen. Het kabinet gaat ervan uit dat zij veel kosten kunnen delen met hun huisgenoten, maar dat blijkt maar ten dele te kloppen… Lees dit artikel verder:

http://www.trouw.nl/tr/nl/39683/nbsp/article/detail/4407675/2016/11/03/Woningdeler-met-bijstand-vaak-te-fors-gekort.dhtml

De laatste stand van zaken

De stand van zaken:

Op 30 augustus 2016 heeft de burgemeester van Amstelveen de PMA Cliëntenraad ontbonden. Een belangrijk argument was de interne perikelen binnen de PMA Cliëntenraad waarover de gemeente Amstelveen signalen heeft ontvangen. Hierbij is niet aangegeven van wie de signalen kwamen en wat de inhoud van deze signalen was.

Op 12 september 2016 hebben de leden een officieel besluit ontvangen met betrekking tot het beëindigen van hun functie als lid van de PMA Cliëntenraad.

Op een tweetal verzoeken van de PMA om ons de stukken te verstrekken of ter inzage in te laten zien waarom wij zijn ontbonden, is het college van B&W van mening dat dit een schending is van de wet op de privacy in verband met het ontbreken van een wettelijke reden van opvragen

Dus omdat een aantal personen met de gemeente hebben gesproken en/ of geschreven hebben over de PMA mogen wij kennelijk ontbonden worden. Maar wij willen uiteraard weten wie dit hebben gedaan. Daarnaast is het volgens ons niet meer dan normaal gedrag vanuit de overheid ten opzichte van burgers dat je wederhoor pleegt met de personen waarover een aantal personen met de gemeente hebben gesproken en/ of hebben geschreven. Al was het alleen om na te gaan dat wat verteld wordt over een persoon klopt. Daarbij is in Nederland wettelijk een grens vastgesteld aan wat mensen aan negatieve berichten over iemand anders mag vertellen. 

Op 18 mei 2016 zijn de bevindingen uit ons rapport met 30 cases gedeeld met het hoofd Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen. Op 17 juni zijn de bevindingen en adviezen voor verbeteringen verstrekt aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen. In beide gevallen heeft de gemeente de reactie gegeven dat zij zich niet herkennen in dit rapport met 30 cases

Een aantal leden van de PMA gaan niet akkoord met de plotselinge ontbinding van de PMA.

Daarom is op 17 oktober een pro forma bezwaar ingediend bij de gemeente. Met andere woorden, wij kunnen pas het bezwaarschrift indienen als wij de stukken hebben gekregen die de gemeente niet wilde verstrekken. Op 2 november 2016 is een ontvangstbevestiging ontvangen, gedateerd 31 oktober 2016 met de boodschap dat de stukken zo snel mogelijk zullen worden verstrekt en dat wij nader zullen worden geïnformeerd over het vervolg van het proces.

Wij wachten nog steeds op een inhoudelijke reactie van het college.

De gemeente is ondertussen bezig een voltallig nieuwe clientenraad in te stellen.

De sollicitatiegesprekken verlopen via de gemeente.

Wij houden u op de hoogte!