Kosten inzage dossiers en het maken van kopieen

De gemeente Amstelveen berekent kosten voor inzage dossiers en het maken van kopieën

Van:
Verzonden: donderdag 19 mei 2016 12:10
Aan:
Onderwerp: kosten voor inzien van dossier en maken van kopieen

Geachte,

De laatste tijd krijgen wij van PMA  vaak het verzoek om inzage in een dossier en het maken van kopieën. Ik wil u erop wijzen dat wij daardoor genoodzaakt zijn om kosten te gaan berekenen voor het werk dat hiermee gemoeid is. Op onze site www. Amstelveen.nl staan de kosten vermeld. Dit houdt in dat de klantmanagers, de klanten die inzage willen en kopieën uit het dossier wensen, er op zullen wijzen dat vooraf de kosten hiervoor betaald moeten worden. Voor de inzage van een dossier wordt € 76,05 per uur (en naar rato als het korter duurt) in verband met personeelskosten in rekening gebracht, alsmede € 0,31 per kopie (vanaf kopie 11). Zie Home > Bestuur en organisatie > Gemeentelijke Wet- Regelgeving > Verordeningen > Legesverordening 2016-1 (hoofdstuk 20). Dit geldt in ieder geval voor de gemeente Amstelveen en Matchez. Matchez zal de kosten in eerste instantie in rekening brengen bij de gemeente die wij dan bij de klant zullen verhalen.

Wij vinden het jammer dat het hiertoe moet komen maar u begrijpt waarschijnlijk dat een en ander veel extra werk met zich meebrengt waarvoor kosten berekend zullen moeten worden.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Werk en Inkomen

____________________________

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

Cursus biedt cliënten voedselbanken NIEUW PERSPECTIEF nu ook in Amstelveen!

Armoede en schulden in Nederland nemen snel toe

movisie_responsive_logo

Armoede en schulden in Nederland nemen snel toe. De bestaande aanpak van dit probleem heeft vooralsnog onvoldoende impact: het neemt de dieper liggende oorzaken niet weg. Naast het individuele leed kost de huidige aanpak de samenleving veel geld. Heel veel geld

Om het volledige artikel te kunnen lezen klikt u op deze link http://eropaf.org/lib/Transformatieagenda-armoede-schulden%20DEF.pdf of via deze link: https://www.movisie.nl/artikel/transformatieagenda-armoede-schulden en is afkomstig van http://www.movisie.nl. Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet).


Welke punten worden er in het artikel uitgelicht?


1. Geef mensen eigenaarschap over hun eigen vraagstuk  empowerment en zelfregie te vergroten
2. Draag zorg voor een inclusieve samenleving waarin niet het systeem maar de menselijke maat centraal staat
3. Geef sociale wijkteams, burgerinitiatieven en vrijwilligers een ruim mandaat
4. Maak schuldhulpverlening en inkomensondersteunende maatregelen toegankelijk
5. Overheid, vertrouw op burgers en versimpel de regels
6. Laat de incasso alleen doen door bedrijven die maatschappelijk verantwoord werken
7. Toets leveranciers en kredietverstrekkers op hun zorgplicht zodat zij hun verantwoordelijkheid gaan nemen
8. Overheid, bedrijven en burgers: neem je verantwoordelijkheid voor armoede en schulden serieus

Gemeente Amsterdam blundert

 

Door een fout van een door de gemeente Amsterdam ingehuurd bedrijf hebben 2948 uitkeringsgerechtigden een onjuiste specificatie van hun uitkering over juli ontvangen.
Een deel van deze brieven bevat persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens, burgerservicenummer en rekeningnummer, van anderen dan de ontvanger.

De fout werd binnen een dag ontdekt waarna de gemeente direct een excuusbrief verstuurde met het verzoek om de eerder ontvangen specificatie te vernietigen. „We weten niet zeker of alle ontvangers aan ons verzoek tot vernietiging gehoor hebben gegeven,” laat verantwoordelijk wethouder Arjan Vliegenthart weten.

Reactie conceptnota participatie aanpak

Participatiegroep Minima Amstelveen (Cliëntenraad Amstelveen) Correspondentieadres: Tiengemeten 63 1181 CP Amstelveen 06 22 78 40 59 Secretaris PMA 06 82 83 70 31 helplijn pmaclientenraad@gmail.com P.M.A.

Aan mevrouw drs. M.M. van ’t Veld, Burgemeester van de Gemeente Amstelveen

Laan Nieuwer Amstel 1

1182 JR Amstelveen

Amstelveen, 1 augustus 2016

Betreft: reactie op conceptnotitie participatie aanpak Amstelveen d.d. 14 juli 2016

Geachte Burgemeester,

De PMA is gevraagd haar reactie te geven op de conceptnotitie participatie aanpak Amstelveen d.d. 14 juli 2016. Op onze extra vergadering d.d. 27 juli 2016 hebben wij dit punt besproken. De aandachtspunten uit deze vergadering delen wij graag met u.

Met de conceptnotitie participatie aanpak Amstelveen d.d. 14 juli 2016 wordt ruimte gegeven aan de burgers voor wijkgerichte eigen initiatieven. Het idee dat initiatieven van de burgers van Amstelveen met betrekking tot hun woonomgeving worden gefaciliteerd door de gemeente, ondersteunen wij.

Echter, in samenhang met dat mensen die praktische hulp nodig hebben in de huidige landelijke context eerst een beroep dienen te doen op hun netwerk (familie, vrienden ed.) en de landelijke visie dat alle mensen zelf hun inkomen dienen te genereren, vrezen wij overbelasting van de burgers. Uit persoonlijke ervaring kunnen wij melden dat (jonge) gezinnen waarbij beide partners werken meestal al een groot aantal ballen in de lucht dienen te houden. Ook mensen met een minimum inkomen hebben vaak genoeg aan hun eigen zaken. Als burgers in die context ook (als vrijwilliger) medeverantwoordelijk worden gemaakt voor de leefomgeving in hun wijk, lijkt ons dat in combinatie met bovenstaande erg veel gevraagd van alle burgers van Amstelveen.

Ook willen wij onze zorg met u delen dat wijken niet gelijk op zullen gaan in de ontwikkeling van initiatieven, zodat er een tweedeling ontstaat tussen wijken in het Amstelveense. Wij zijn van mening dat alle voorzieningen voor alle Amstelveners op hetzelfde niveau dienen te zijn en dat het voorzieningenniveau niet mag afhangen in welke wijk iemand woont. Zo is in de wijk Elsrijk recent een theater in hergebruik genomen door de bewoners, gerund door vrijwilligers. Elsrijk is een wijk met voornamelijk mensen met een goed inkomen, daar lopen dit soort initiatieven wel. Groenelaan daarentegen, bestaat voornamelijk uit mensen met een relatief laag inkomen. Hier zal naar onze verwachting het zelf nemen van initiatieven van burgers minder goed lopen, omdat mensen hier mogelijk genoeg hebben aan hun eigen persoonlijke situaties.

Verder zijn wij van mening dat specialistische taken die echt bij de gemeente thuishoren, ook bij de gemeente belegd dienen te worden. Deze kunnen niet uitbesteed worden aan goedwillende vrijwilligers. Een voorbeeld dat wij gehoord hebben is het controleren van de watertemperatuur bij een pierenbad.

De PMA hecht eraan en adviseert om al het beschikbare geld voor initiatieven van burgers eerlijk over de wijken te verdelen. Verder adviseren wij dat als de burgers in wijken het verbeteren van hun woonomgeving niet oppakken, dat initiatieven dan alsnog via of onder begeleiding van Aanz worden ontplooid.

Met vriendelijke groet,

Wil Groeneweg – Roode Merel van de Merbel

Interim – Voorzitter Secretaris