Woningcorporaties moeten leuren met sociale huurwoningen

Dit is al de tweede bezichtiging en er kwamen van de dertig aanmelders slechts vijf kijkers opdagen.

In Zuid wordt een huis negen keer afgewezen, blijkt uit cijfers van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Een huis binnen de Ring is goud waard, maar toch moeten alle corporaties met hun woningen leuren voor huurders toehappen.

AFWC-directeur Egbert de Vries spreekt van kieskeurigheid bij de sociale huurders. “Hoe lang je op de wachtlijst staat zegt niets over hoe hard je een huis nodig hebt. Veel mensen hebben absoluut niet acuut een ander huis nodig, maar staan op de wachtlijst omdat ze een betere woning zoeken. Als ze na jaren eindelijk aan de beurt zijn, zullen ze zeker niet elke woning die ze zien accepteren. Ze zijn dan juist heel kritisch.”

Inschrijfduur
Het probleem is, aldus De Vries, dat andere mensen, die wel dringend wegens ziekte of een scheiding een ander huis moesten hebben, vaak te weinig inschrijfduur hebben. Intussen hebben woningcorporaties veel werk aan het verwerken van al die uitnodigingen en afwijzingen en het organiseren van nieuwe bezichtigingen.

De regionale markt openstellen heeft nog weinig opgeleverd. De Vries: “Wij zagen dat Amsterdammers zich inschreven voor leuke eengezinswoningen in Wormerland. Uiteindelijk namen ze die woning nooit omdat ze de Wormer te ver vinden.”

Dit najaar wil de AFWC met de gemeente en huurders het wachtlijstensysteem evalueren.

Arme Amsterdammers beter bereikt met extraatjes

Wethouder Arjan Vliegenthart moest eerder bekennen dat ruim zes miljoen euro, bestemd voor arme Amsterdammers, op de plank bleef liggen

Eind vorig jaar moest wethouder Arjan Vliegenthart (Werk en Inkomen) bekennen dat ruim zes miljoen euro, bestemd voor arme Amsterdammers, op de plank bleef liggen.

Voor een SP-wethouder, die bij de coalitieonderhandelingen juist extra armoedegeld had bedongen, was dit een nederlaag.

Probleem was vooral dat arme Amsterdammers moelijk bereikbaar zijn voor de gemeente, waardoor zij onvoldoende beroep doen op regelingen.

Maatregelen
De gemeente heeft hierop een aantal maatregelen genomen. Zo kunnen Amsterdammers voortaan met één formulier alle regelingen aanvragen. Het verleden leert dat veel mensen de administratie te ingewikkeld vonden.

De gemeente heeft ook de aanbiedingen met de Stadpas uitgebreid, onder meer met gratis zwemmen voor kinderen. Een campagne heeft dit luid en duidelijk verkondigd. Sindsdien zijn 25.000 extra stadspassen verstrekt, blijkt uit een brief van Vliegenthart aan de gemeenteraad.

Daarnaast verhoogde Amsterdam de scholierenvergoeding, een tegemoetkoming voor bijvoorbeeld schoolreisjes of bijles. Het gevolg is dat het aantal kinderen dat zo’n vergoeding krijgt, dit jaar met 3300 is toegenomen.

94 miljoen
Het aantal collectieve zorgverzekeringen steeg met negenduizend. Ook maakten flink meer senioren een gratis rit met het openbaar vervoer.
Uit het overzicht van Vliegenthart blijkt dat in de eerste vijf maanden van dit jaar 7,6 miljoen euro meer aan armoedebestrijding is uitgegeven dan vorig jaar.

De wethouder verwacht dit jaar de armoedemiddelen volledig te besteden. In totaal gaat het om 94 miljoen euro. Hij tekent hierbij aan dat nog altijd te veel Amsterdamse minima niet worden bereikt. De gemeente wil het aanvragen van regelingen daarom verder vereenvoudigen en meer campagnes voeren om de bekendheid ­ervan te vergroten.

Werkloosheid loopt verder terug

 

De werkloosheid in Nederland is in juni verder afgenomen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Vorige maand waren er 550.000 werklozen. Dat is 6,1 procent van de beroepsbevolking. In mei ging het nog om 6,3 procent. Ook het aantal WW-uitkeringen lag lager dan in voorgaande maanden. Uitkeringsinstantie UWV telde er eind juni 438.000, oftewel 9000 minder dan in mei. Vooral onder jongeren tot 25 jaar werden minder uitkeringen vergeven.

De laatste tijd komen er uit met name de bouwsector en de zorg flink minder WW-aanvragen binnen. Alleen in het grootwinkelbedrijf verwerkte het UWV in het eerste halfjaar wel meer nieuwe uitkeringen.

Vergeleken met het begin van dit jaar is de werkloosheid inmiddels met 38.000 mensen teruggelopen. Zowel bij mannen als vrouwen daalde het aandeel dat werkloos thuis zit. Wel is de werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen. Ondanks een lichte toename in het eerste kwartaal was ook de jeugdwerkloosheid in juni lager dan in december.

Verder zijn er sinds december 2015 ruim 80.000 mensen met betaald werk bijgekomen.

Allochtone afgestudeerde komt moeilijker aan een baan

Allochtone jongeren met een mbo- of hbo-diploma op zak komen veel moeilijker aan een baan dan autochtone. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Maastricht onder ruim 70.000 afgestudeerden. Tweede generatie niet-westerse allochtonen maken drie keer zoveel kans om werkloos te worden als autochtonen.

Opvallend is dat eerdere verklaringen voor het verschil, zoals de studiekeuze van allochtone jongeren of het opleidingsniveau van hun ouders, niet opgaan. Ook bij gelijke kwalificaties komen ze moeilijker aan de bak.

 

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht voert jaarlijks een enquête uit onder gediplomeerde schoolverlaters. Dit jaar gingen de onderzoekers uitgebreid in op de arbeidsmarktkansen van allochtone jongeren die in Nederland geboren zijn en hun hele schoolloopbaan in Nederland hebben doorgebracht.

Over de hele breedte van het onderwijs zien de onderzoekers dat het aantal werkloze schoolverlaters met een mbo- of hbo-diploma iets is gedaald. Maar dat geldt dus niet voor iedereen, concludeert het ROA.

Afgestudeerden van niet-westerse herkomst ondervinden vooral extra moeite bij het vinden van banen die communicatieve vaardigheden vereisen, stellen de onderzoekers. Bij de overheid vinden ze relatief eenvoudiger een baan.

Uit eerdere onderzoeken bleek dat allochtone jongeren vaak voor studies met minder kans op een baan kiezen. Maar volgens het ROA is dat nauwelijks een oorzaak. “Ook in de techniek-sector is een groot verschil in baankansen. Dus daaraan kan het niet liggen”, zegt hoofdonderzoeker Christoph Meng. In de techniek zijn veel banen te vinden.

Niet eerder werd zo nauwkeurig gekeken naar mogelijke oorzaken. “In dit onderzoek sluiten we uit dat werkloosheid samenhangt met de leerweg, opleiding of met het niveau van de afgestudeerden”, zegt Meng.

“Net als de samenhang met de regio waar ze wonen, met afstudeercijfers, en met eventuele werkervaring die ze opgedaan hebben of problemen bij het vinden van een stage. Ook telt het opleidingsniveau van de ouders van mbo-afgestudeerden niet mee.”

Discriminatie?

Het is niet duidelijk of het verschil in baankansen tussen autochtone of allochtone jongeren alleen te wijten is aan discriminatie, of dat er nog andere factoren een rol spelen.

“Sommigen zullen zeggen dat discriminatie de enige verklaring is die overblijft. Maar bij ons onderzoek kun je niet spreken van discriminatie, wel van een nadeel dat blijft bestaan. Dat wordt de etnische boete genoemd.”

Er is volgens Meng nader onderzoek nodig om vast te stellen waar deze boete vandaan komt.

Verspild talent

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken betreurt het dat het hogere opleidingsniveau van allochtone jongeren niet leidt tot meer succes op de arbeidsmarkt. “Discriminatie op de arbeidsmarkt zorgt dat ambitie eindigt in frustratie en dat talent wordt verspild.

Hij vindt dat werkgevers zichzelf in de voet schieten door allochtone afgestudeerden buiten de deur te houden. Hij wijst op een voorlichtingscampagne om werkgevers bewust te maken van onterechte vooroordelen die ze vaak hebben.

Arbeidsgehandicapte twee keer vaker werkloos

 

 

Van de 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten die Nederland telt is minder de helft aan het werk. Onder niet-arbeidsgehandicapten ligt dat aandeel twee keer zo hoog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het werkloosheidspercentage onder mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap ligt op 14%, fors hoger dan de 5% onder de niet-gehandicapten. Bijna 400.000 van hen waren tussen de 25 en 45 jaar oud, de leeftijdsgroep die gemiddeld genomen de hoogste arbeidsparticipatie heeft. Daarvan was de helft niet actief op de arbeidsmarkt.

Volgens het CBS hebben werkzame arbeidsgehandicapten in die leeftijdsgroep minder vaak een vast dienstverband dan niet-arbeidsgehandicapten. Vooral in dienstverlenende beroepen werken naar verhouding veel arbeidsgehandicapten. Zij zijn bijvoorbeeld kapper, schoonheidsspecialist of schoonmaker.

 Eén op de vijf werkzame arbeidsgehandicapten zou het liefst meer uren willen werken.

‘Goede gezondheid beter voor economie’

  

Mensen met financiële problemen hebben meer gezondheidsproblemen dan mensen die wel grip op hun geld hebben. Zorgprofessionals zouden alert moeten zijn op deze samenhang en dienen deze mensen door te verwijzen naar de juiste instantie, zodat ze snel en goed kunnen worden geholpen. Op die manier is veel geld te besparen.
Dat stelt Platform31. Het platform helpt, samen met Pharos, gemeenten bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsklachten. Daar is nog heel wat te winnen. ,,Gezonde burgers zijn zelfredzamer, maken minder gebruik van uitkeringen en leveren een grote bijdrage aan de economie. Het is dus belangrijk om een goede gezondheid te stimuleren”, aldus de onderzoekers.

Problematisch

In Nederland heeft een op de vijf huishoudens risicovolle of problematische schulden. Mensen met financiële problemen hebben niet altijd de tijd en het geld om gezond te eten, te kunnen sporten of eigen bijdragen te betalen en hebben vaker rugklachten, psychische klachten of overgewicht. Aan de andere kant hebben mensen met een slechte gezondheid kans om in de financiële malaise te raken omdat ze een deel van hun inkomen kwijtraken.

Wanneer een zorgprofessional in de gaten heeft dat financiële problemen van een patiënt doorwerken in de gezondheidssituatie, dan is het van belang dat dit met hem wordt besproken. Daarnaast dient deze naar de juiste instantie te worden doorverwezen.

,,Het kost misschien even tijd om de aanwezigheid van financiële problemen te bespreken”, aldus de onderzoekers, ,,maar wie dat wel doet geeft invulling aan het spreekwoord ’de kost gaat voor de baat uit’. Een integrale aanpak voorkomt dat gezondheidsproblemen doorwoekeren, de zorgprofessional de patiënt overlaadt met adviezen en de patiënt er vanwege de financiële situatie niets mee doet.”

Amstelveen loopt achter met huisvesting asielzoekers

Geld huisjeGemeente Amstelveen blijkt tot op heden te weinig geschikte (sociale) woningen te hebben voor het aantal asielzoekers dat zij verplicht van de Rijksoverheid moet huisvesten.

De druk op de Amstelveense woningmarkt is gigantisch en zeker in het goedkope (huur-)segment is het aanbod beperkt. De reguliere wachttijden voor een sociale huurwoning zijn al opgelopen tot 21 jaar. Nu blijkt Amstelveen ook het door het Rijk opgelegde quotum voor asielzoekers met verblijfstatus (vergunninghouders) niet aan te kunnen.

Vergunninghouders
Amstelveen moet van het Rijk in 2016 verplicht 221 vergunninghouders onderdak bieden. Dat is bijna drie keer keer zoveel  dan 2 jaar geleden. Ging het in 2014 om 78 vergunninghouders die een huis uit de (sociale) woningvoorraad dienden te krijgen,  in 2015 waren dat 146 personen en dit jaar (2016) is dat aantal opgeschroefd naar 221.

Achterstand
In de eerste helft van dit jaar hadden 103 vergunninghouders een huis in Amstelveen moeten krijgen, maar de gemeente kwam niet verder dan 62 vergunninghouders te plaatsen. ‘Er zijn verschillende redenen dat de huisvesting van vergunninghouders in Amstelveen achterblijft op de taakstelling, ‘ schrijft wethouder Herbert Raat in een brief aan de gemeenteraad.

Geschikte woningen
‘Wij zijn afhankelijk van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en van het aantal beschikbare woningen. Bovendien is het toewijzen van sociale huurwoningen veranderd, moet Amstelveen vaak onderdak vinden voor alleenstaanden en is het aanbod aan geschikte woningen voor deze doelgroep beperkt,’ aldus Raat.

Alleenstaanden
Momenteel draagt het COA veel alleenstaande vergunninghouders voor huisvesting voor. ‘Alleenstaanden moeten we huisvesten in goedkope, kleinere woningen waarvan er weinig beschikbaar komen,’ schrijft Raat. ‘Een alleenstaande met een inkomen onder de € 22.101 bruto per jaar mag alleen woningen met een huurprijs onder de € 586 toegewezen krijgen. Voor huishoudens bestaande uit minimaal 3 personen met hetzelfde inkomen, bedraagt de maximale huurprijs van de toe te wijzen woning € 628 per maand,’schrijft Raat.

Taakstelling
Amstelveen verder in overleg met woningcorporatie Eigen Haard met wie wordt overlegd. Indien mogelijk volgt er ook overleg met andere (particuliere) woningeigenaren.

Grotere gezinnen
De verwachting is dat Amstelveen de achterstand bij huisvesting van asielzoekers kan inlopen door de huisvesting van meer grote gezinnen in de komende maanden. Volgens de gemeente zal op termijn ook door gezinshereniging het aantal gehuisveste vergunninghouders toenemen.

UWV biedt ook Belgische banen aan

 

Werkloosheid daalt verder

 

Uitkeringsinstantie UWV gaat ook vacatures in België en Duitsland onder de aandacht brengen bij werkzoekenden in Nederland. Die mogelijkheid bestond op papier al sinds 2013, maar was dusdanig ingewikkeld gemaakt dat er nauwelijks aanbod van werk kwam uit het buitenland.

Het Belgische en Duitse vacatureaanbod wordt vooralsnog alleen bij Nederlanders in de grensregio getoond. “Banen uit Hamburg bijvoorbeeld zullen wij niet op Werk.nl plaatsen”, zei een woordvoerder van het UWV.

Het UWV heeft na klachten van Belgische ondernemers maatregelen genomen om toegang tot de site werk.nl makkelijker te maken. “Daar was eerst een Nederlands fiscaal nummer voor nodig en dat hebben buitenlandse bedrijven niet. Daar hebben we nu een andere oplossing voor gevonden.”

Participatieverklaring

De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze aanpassing van de Wet inburgering.

Het kabinet streeft ernaar om per 1 juli 2017 de participatieverklaring op te nemen in de Wet inburgering. Het participatieverklaringstraject is dan verplicht voor alle nieuwkomers, voor asielmigranten, maar ook voor migranten die komen in het kader van gezinsvorming of gezinshereniging.

Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

Daarnaast wordt in de Wet inburgering vastgelegd dat gemeenten aan asielmigranten maatschappelijke begeleiding aanbieden. Daarmee worden deze migranten wegwijs gemaakt in hun woonplaats. Gemeenten hebben de ruimte om de maatschappelijke begeleiding deels zelf in te vullen, bijvoorbeeld door hulp bij de start van de inburgering of kennismaking met lokale organisaties. Eind vorig jaar heeft het kabinet dit budget verhoogd van 1000 euro naar 2370 euro per asielmigrant.

Inburgeringsplichtigen die verwijtbaar weigeren de verklaring te ondertekenen kunnen een boete van maximaal 340 euro krijgen. Deze boete kan herhaald worden. Daarnaast kan een gevolg zijn van het verwijtbaar niet halen van het gehele inburgeringsexamen dat geen permanente verblijfsgunning wordt verstrekt en dat het Nederlanderschap niet verkregen kan worden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

PMA

PvdA en ChristenUnie pakken incassobureaus

De PvdA en ChristenUnie willen veel strengere regels voor de ruim zeshonderd incassobureaus in ons land. Ze willen met een initiatiefwetsvoorstel de ,,cowboys” aanpakken ,,die met druk en intimidatie veel geld proberen te verdienen”.

Vorig jaar november waarschuwde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nog dat incassobureaus consumenten vaak confronteren met onterechte vorderingen, te hoge incassokosten berekenen en mensen op ontoelaatbare wijze onder druk zetten om rekeningen te betalen. En de Consumentenbond meldde in februari dat incassobureaus mensen onnodig bang maken met nepdagvaardingen.

Op dit moment kan nog iedereen een incassobureau beginnen. Daar willen de partijen een einde aan maken. ,,Iedereen kan nu burgers bang maken en op kosten jagen, waardoor mensen met schulden verder in de problemen komen”, aldus Keklik Yücel van de PvdA. Zij dient de wet samen met Carola Schouten van de ChristenUnie in.

De PvdA en de ChristenUnie willen een verplicht incassoregister. Hierin kunnen alleen degenen worden opgenomen die aan bepaalde opleidingseisen voldoen. Boetes voor overtredingen gaan omhoog tot maximaal 650.000 euro en als een bureau drie keer de fout in gaat moet het vijf jaar dicht. De ACM moet erop gaan toezien dat de regels worden nageleefd.

,,In de incassobranche kom je soms gekke dingen tegen. Wij willen werk maken van een eerlijke en betrouwbare incassosector”, stelt Carola Schouten. ,,Daar vragen overigens ook de incassobureaus om die wél deugen”, voegt ze eraan toe.