Zeeuwse gemeenten eisen medische gegevens kinderen

disney kids 

Middelburg, Veere en Vlissingen eisen dat ouders informatie vrijgeven over de medische behandeling van hun kind. Als ze dat niet doen, kunnen de gemeenten besluiten ouders geen vergoeding meer te geven voor psychiatrische hulp.

Gemeenteambtenaren van zorgloket Porthos gaan langs bij gezinnen voor een keukentafelgesprek. Bij dat loket werken wijkverpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkers. In het gesprek wordt onder meer gevraagd naar de diagnose en de behandeling.

Sommige ouders willen die informatie niet geven omdat ze niet weten voor wie die informatie dan te raadplegen is. “Ik wil niet over de medische gegevens van mijn kind praten”, zegt een moeder uit Middelburg. “Ik heb geen zicht op wat er met die informatie gebeurt.”

De ouders worden gesteund door de GGZ en ouderorganisaties.

Ik kan als volwassenenpsychiater al niet goed beoordelen of een behandeling van een kind moet worden voortgezet. Ik denk dat niet-dokters daar al helemaal niet voor gekwalificeerd zijn.

Rick Mentjox – GGZ Emergis

Vertrouwen in psychiater

Gemeenten zijn sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In augustus vorig jaar schreef staatssecretaris Van Rijn dat psychische problemen niet op het formulier van de gemeente hoeven te staan. Gemeenten moeten de zorg ook betalen als de diagnose geheim blijft. In die drie Walcherse gemeenten wordt nu ingegaan tegen het besluit van Van Rijn.

Andere Zeeuwse gemeenten vragen niet naar het verloop van de behandelingen. Zij vertrouwen erop dat de psychiater weet welke hulp een kind nodig heeft.

Juiste hulp bieden

Wethouder Szarafinksi van Middelburg is verantwoordelijk voor het zorgloket Porthos. Zij zegt dat ambtenaren niet naar diagnoses vragen. “Er wordt gekeken naar de problemen in een gezin en naar de hele gezinssituatie, zodat we de juiste hulp en ondersteuning in het gezin kunnen bieden”, aldus de wethouder.

Een aantal gezinnen heeft alsnog toegegeven aan de vraag van de gemeenten. Zij hebben informatie vertrekt over de psychische klachten van hun kinderen en hoe die behandeld worden.

Tot 1 juni wordt de zorg voor de zoon van de vrouw uit Middelburg vergoed. Volgens de medewerker van Porthos moet voor die tijd een zorgplan worden opgesteld. “Die tijdsdruk gaat voort”, zegt de moeder. “Waar kies je voor? Zwicht je voor tijdsdruk en geef je wat gevraagd wordt, of houd je voet bij stuk?”

‘Schrap sollicitatieplicht oudere werkloze’

De sollicitatieplicht voor oudere werklozen moet verdwijnen. Daarvoor pleit arbeidssocioloog Jan Cremers van de Universiteit Tilburg. „Haal de frustratie weg van het steeds maar weer moeten solliciteren zonder resultaat door aan mensen de mogelijkheid te geven niet langer beschikbaar te zijn”, aldus Cremers.
Werkloze ouderen komen maar moeilijk aan de bak, onder meer doordat ze duurder zouden zijn dan jongeren. Regelingen voor werkgevers om het aannemen van ouderen aantrekkelijk te maken lijken niet te werken.
Cremers zegt in Trouw dat voor ouderen die tijdens de crisis zonder werk kwamen te zitten de IOW zou moeten worden versoepeld, een regeling voor werkloze zestigplussers die geen recht meer hebben op WW. Dan ontvangen ze 70 procent van het minimumloon.

Huurprijzen sociale woningen stijgen gemiddeld 1 procent

De huurprijzen voor sociale woningen stijgen per 1 juli 2016 met gemiddeld 1 procent. In vergelijking met 2014 (3,9 procent) en 2015 (2,2 procent) gaan de prijzen minder hard omhoog.

Voor huishoudens met de laagste inkomens ligt dit percentage 0,3 procentpunt lager, blijkt uit een enquête van branchevereniging voor woningstichtingen Aedes onder honderdtachtig woningcorporaties. In de twee voorgaande jaren stegen de huurprijzen met respectievelijk 3,6 en 1,8 procent.

De beperkte huurstijging komt overeen met het sociaal huurakkoord van de branchevereniging en de Woondbond. Volgens Aedes-voorzitter Marc Calon voegen de corporaties daad bij woord. “Mensen met weinig inkomen krijgen dit jaar nauwelijks huurverhoging. Dat is een goede zaak.”

Het kabinet stelt jaarlijks de maximale huurstijging vast. In 2016 geldt een gemiddelde huurstijging van 1 procent voor alle huishoudens die een huurstijging krijgen van 2,1 procent of lager.

Een op de tien mist sociaal netwerk voor zorg

Ruim een op de tien Nederlanders beschikt niet over een sociaal netwerk dat hulp en ondersteuning kan bieden als dat nodig is. Bij ouderen en mensen met een beperking is dat een op de vijf. Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maandag bekendgemaakt op basis van de nieuwste cijfers over de zorg.

Zo’n 2,2 miljoen volwassenen die zelfstandig wonen krijgen hulp bij dagelijkse klussen, als het huishouden of het zichzelf aan- en uitkleden. Ze krijgen daarbij vooral zorg van mensen uit hun sociale netwerk. Niet iedereen kan volgens het SCP echter terugvallen op iemand uit de sociale omgeving als diegene om gezondheidsredenen langdurig (extra) hulp nodig heeft.

Amsterdam: 23 miljoen voor laaggeletterden

Amsterdam trekt ruim 23 miljoen euro uit voor de aanpak van laaggeletterdheid in de stad. Het geld is voor taallessen voor volwassenen. In de hoofdstad is ongeveer 16 procent van de beroepsbevolking laaggeletterd.
Met het programma Taal om te leren wil Amsterdam de komende drie jaar voor minimaal 14.500 inwoners taalcursussen beschikbaar stellen. Het programma richt zich op taal leren en toepassen. Dat kan in een klas of zelfstandig, met of zonder ondersteuning van een taalvrijwilliger, of door te oefenen via digitale leerprogramma’s.
Deze week stelde de Rekenkamer dat de overheid te weinig doet om laaggeletterdheid van een groot deel van de bevolking aan te pakken. Uit de officiële cijfers blijkt dat 1,3 miljoen mensen in Nederland niet goed genoeg kunnen lezen en schrijven. Ze zitten onder vmbo-niveau. Maar het probleem is groter, schrijft de Rekenkamer: wie niet kan omgaan met cijfers of met alledaagse technologie, is ook laaggeletterd. Dan zou het gaan om 2,5 miljoen mensen.

Amsterdamse jeugdwerkloosheid daalt flink

Minister Asscher met werkzoekende jongeren. De Amsterdamse jeugdwerkloosheid steekt gunstig af bij die in de andere grote steden.
Minister Asscher met werkzoekende jongeren. De Amsterdamse jeugdwerkloosheid steekt gunstig af bij die in de andere grote steden.

Van de Amsterdamse jongeren die zich aanboden op de arbeidsmarkt waren er vorig jaar gemiddeld 9200 werkloos, 9,3 procent. In 2014 waren dat er nog 13.300 (13,3 procent). Landelijk zit 10,4 procent van de jongeren zonder werk.

Nieuw is verder dat de jeugdwerkloosheid ook buiten de ring-A10 in de buurt komt van het landelijk gemiddelde. Zo was de jeugdwerkloosheid in Noord in 2014 nog 18,3 procent. Vorig jaar is dat snel gedaald naar 10,8 procent. Ook Zuidoost (11,6%) en Nieuw-West (11,7%) lieten een opvallende daling zien.

Niet-Westers
Ook bleef het aantrekken van de arbeidsmarkt niet meer beperkt tot autochtone jongeren. Onder jongeren van niet-Westerse komaf daalde de werkloosheid fors: van 18 naar 13 procent. Verder kwamen ook meer laagopgeleiden aan het werk. Daar daalde de jeugdwerkloosheid  van 25 naar 17 procent.

Jeugdwerkloosheid grote steden

Amsterdam: 9,3 procent
Rotterdam: 15,4 procent
Den Haag: 17 procent

De Amsterdamse jeugdwerkloosheid steekt gunstig af bij die in de andere grote steden. In Rotterdam komt de jeugdwerkloosheid op 15,4 procent. In Den Haag zelfs op 17 procent.

Benadering
Deel van de verklaring is hoe dan ook de groei van de Amsterdamse economie, maar wethouder Arjan Vliegenthart (Werk) wijst ook -niet zonder trots- op de 5665 jongeren die in 2015 naar school of werk zijn begeleid. Amsterdam maakt veel werk van een persoonlijke benadering van de jongeren, die zelfs thuis worden opgezocht.

“Voorheen kwamen we als klantmagaers ons kantoor nauwelijks uit en wachtten we tot jongeren zich kwamen melden,” zegt een jongerenadviseur in een persbericht. “Vorige maand stond ik letterlijk in de slaapkamer van een jongen omdat zijn moeder hem zijn bed niet uitkreeg.”

Werkloosheid blijft licht dalen, maar niet voor alle leeftijden

In de afgelopen drie maanden is het aantal werklozen gedaald met gemiddeld 5000 per maand. In maart waren 574.000 mensen werkloos, ofwel 6,4 procent van de beroepsbevolking. In december was dat percentage nog 6,6.

De werkloosheid bereikte in februari 2014 een hoogtepunt met bijna 700.000 werklozen.

De daling van de werkloosheid komt vooral doordat meer 25-plussers aan het werk zijn. In de leeftijdsgroep 25-45 daalt de werkloosheid al twee jaar continu. Ook de werkloosheid onder 45-plussers gaat iets omlaag, maar vooral 55-plussers komen nog altijd erg moeilijk aan werk. De werkloosheid onder jongeren is de laatste maanden iets toegenomen. Een op de negen jongeren zit zonder werk.

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar. Eind maart hadden 8,3 miljoen mensen uit die groep betaald werk, ofwel 65,5 procent.

Begeleiden werklozen heeft weinig effect

 Alle denkbare maatregelen om werklozen aan een baan te helpen, zijn zo goed als zinloos. Dat valt op te maken uit het onderzoek ‘Kansrijk arbeidsmarktbeleid’ van het Centraal Planbureau (CPB).
‘Het verbaasde ons ook’, reageerde een CPB-woordvoerder in de Trouw. Tientallen maatregelen zijn onderzocht en de uitkomst is volgens het rapport voornamelijk: ‘nul, nul, geen effect, afname, onbekend, nul, 0,1 procent, onbekend.’
Alleen het verlagen van het wettelijk minimumloon zorgt er voor dat werknemers flink meer mensen een baan willen geven. Maar dan neemt ook de armoede toe, waarschuwt het CPB, doordat veel mensen minder gaan verdienen.
,,Er is nog steeds weinig bekend over de resultaten van re-integratiebeleid”, zegt CPB-onderzoeker Marloes de Graaf. Ze wijst er wel op dat persoonlijke gesprekken met werkzoekenden door het UWV kunnen helpen.

Kans op hoger eigen risico zorg


Minister Edith Schippers

Schippers: „Volgend kabinet moet kosten beteugelen”
Als het volgende kabinet de zorgkosten niet flink beteugelt, stijgt het eigen risico voor verzekerden de komende jaren naar bijna 500 euro.
Dat erkende minister Schippers woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Dit jaar bedraagt het eigen risico 385 euro. Maar onlangs berekende het Centraal Planbureau (CPB) dat de zorgkosten de komende jaren weer de pan uit zullen rijzen als er niet wordt ingegrepen. En doordat de hoogte van het eigen risico daaraan gekoppeld is, stijgt die in dat geval dus mee.

De SP vindt dat daarom de koppeling tussen de zorgkosten en het eigen risico moet worden losgelaten. „Hebben we de grens met die 385 euro niet bereikt?”, zo vroeg SP-Kamerlid Renske Leijten tijdens het debat.

De minister wil daar niet aan. Zij vindt dat een volgend kabinet weer aan de bak moet om de zorgkosten in de hand te houden. „Laten we het eigen risico betaalbaar houden door de zorgkosten betaalbaar te houden”, zo stelde ze. „Het lijkt me heel gezond om daarmee door te gaan, ook voor een nieuw kabinet.”

In de prognose van het CPB kunnen de zorgkosten tussen 2017 en 2021 oplopen van 41 miljard naar 50 miljard euro. Momenteel worden die kosten in bedwang gehouden dankzij afspraken die Schippers maakte met zorgverzekeraars en zorgaanbieders, maar die lopen na deze kabinetsperiode af. Een volgend kabinet zal dus opnieuw moeten bezien hoe het de kosten wil beteugelen.

Ombudsman krijgt meer klachten

De Nationale ombudsman heeft afgelopen jaar ruim 38.147 klachten gehad, bijna tweeduizend meer dan het jaar ervoor.
Ombudsman Reinier van Zutphen ziet dat de overheid in 2015 burgers onnodig in problemen heeft gebracht. „Iedereen moet voor de overheid in een standaard hokje passen”, zegt hij. De ombudsman wijst erop dat als mensen ingewikkelde formulieren invullen en daar een klein foutje bij maken, ze direct als fraudeurs behandeld worden door de overheid.

Komend jaar gaat Van Zutphen zich onder meer richten op de digitalisering die de overheid doorvoert. Niet om die ontwikkeling tegen te houden, zegt hij, maar wel om in de gaten te houden of iedereen die bij kan benen. Vooral ouderen hebben moeite met de digitaliseringsslag.

Vandaag werd ook Kinderombudsman Margrite Kalverboer beëdigd. Over het vertrek van haar voorganger, die Van Zutphen niet meer wilde, ontstond veel ophef. „Ik hoop dat we een korte, hevige en roerige periode hiermee af kunnen sluiten”, zegt Van Zutphen daar over.

Ook Kalverboer zelf zegt „de reuring” achter zich te willen laten. Ze zegt zich in te willen zetten voor „de kinderen aan de randjes”. Met de meeste minderjarigen gaat het namelijk hartstikke goed, maar een klein deel dreigt volgens Kalverboer buiten de boot te vallen.