7300 remigranten kregen uitkering

 
Ruim 7300 mensen hebben vorig jaar een uitkering in het buitenland ontvangen, nadat ze waren teruggekeerd naar hun land van herkomst. Deze remigranten hebben in totaal 33,9 miljoen euro aan uitkeringen ontvangen. Dat bedrag was in 2010 nog 22,2 miljoen euro, blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De SVB keert een maandelijks bedrag uit aan personen die vanuit Nederland definitief naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd. Dit bedrag is bedoeld om te voorzien in hun levensonderhoud en wordt alleen uitgekeerd als de ontvanger onder het lokale minimum dreigt te komen. Aan de uitkering is een reeks voorwaarden verbonden.

Amsterdam breidt daklozenopvang uit

Amsterdam breidt de opvang voor daklozen uit met 250 extra plaatsen. Hierdoor is de aaneengesloten winteropvang zoals die de afgelopen jaren was geregeld niet meer nodig. Het gaat om 100 plaatsen in de nachtopvang en 150 plekken in het zogeheten passantenpension, waar daklozen een kamer kunnen huren en ook overdag kunnen verblijven.

Volgens verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (zorg) hoeft in Amsterdam niemand op straat te slapen. ,,Een belangrijk uitgangspunt in onze maatschappelijke opvang is dat we mensen perspectief bieden op herstel, hetzij door een hulpverleningstraject, hetzij door hun de mogelijkheid te bieden zelf hun problemen op te lossen.”

De hoofdstad bood dak- en thuislozen de afgelopen twee jaar in de winter vier maanden lang onderdak. Daarmee week de gemeente af van het beleid van de grote steden, dat de regeling gold als de (gevoels)temperatuur onder het vriespunt raakte. Amsterdam wilde de dak- en thuislozen dezelfde hulp bieden als uitgeprocedeerde asielzoekers.

’Te zuinig is natuurlijk nooit goed’


Staatssecretaris van Volksgezondheid, Martin van Rijn.

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Martin van Rijn.
,,Wethouders en raadsleden in gemeenten die veel minder uitgeven dan vooraf ingeschat, moeten nog eens goed bij zichzelf te rade gaan en de vraag beantwoorden: zijn we zuinig of zijn we eigenlijk een beetje te zuinig? Te zuinig is natuurlijk nooit goed.” Dat zegt staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tegen de NOS, naar aanleiding van het bericht dat veel gemeenten geld overhouden op hun zorgbudget.
 ,,In de aanloop naar het nieuwe zorgstelsel was er vrees dat er te weinig geld naar gemeenten zou gaan. Kennelijk is dat dus niet het geval. Dat er bij gemeenten geld op de plank blijft liggen, vind ik een te snelle conclusie. Gemeenten zijn voor meer verantwoordelijk geworden dan Wmo zorg alleen. Ik heb signalen dat gemeenten op een totaalbudget voor Wmo en Jeugd van zo’n 8,6 miljard in 2015 weliswaar iets minder besteden dan ingeschat. Maar het lijkt erop dat ze op het terrein van werk en inkomen juist meer uitgeven. Op verantwoordingsdag hebben we dat beeld scherper.

Die vrijheid om te schuiven binnen het hele sociaal domein hebben gemeenten. Want zij hebben het beste inzicht in welke ondersteuning mensen nodig hebben”, aldus de staatssecretaris.

Meerderheid raad wil minder eigen bijdrage zorg

Amsterdammers met gezondheidsproblemen betalen een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding, een scootmobiel of een traplift.
Amsterdammers met gezondheidsproblemen betalen een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding, een scootmobiel of een traplift.

De linkse fracties PvdA, SP en GroenLinks dienen hiervoor met CDA een initiatiefvoorstel in, goed voor een krappe meerderheid. “Mensen kiezen er niet voor om ziek te zijn,” zegt raadslid Femke Roosma van GroenLinks.

In Amsterdam doen ongeveer 66.000 mensen een beroep op zorg vanuit de gemeente. Zij kampen met gezondheidsproblemen of psychische klachten en hebben bijvoorbeeld behoefte aan hulp in huis, vervoer, aanpassingen aan de woning of bezorging van maaltijden. Dit gaat via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente betaalt, maar vraagt wel een eigen bijdrage.

Verschillen
Die bijdrage is afhankelijk van het inkomen. De laagste inkomens betalen 13 euro per vier weken. Dan gaat het om een alleenstaande die minder dan 22.000 euro verdient, bruto per jaar. Boven die 22.000 euro loopt de eigen bijdrage op tot enkele honderden euro’s per vier weken. Mensen met de hoogste inkomens betalen de kostprijs en krijgen geen bijdrage van de gemeente.

De initiatiefnemers willen de eigen bijdrage omlaag brengen. “Uit onderzoek blijkt dat de eigen bijdrage kan leiden tot schulden,” zegt Roosma.

Collegepartij SP doet mee met de oppositie. “Wij merken dat mensen geen gebruik maken van voorzieningen vanwege de eigen bijdrage,” zegt Nelly Duijndam. “Ik ken een voorbeeld van een zieke Amsterdammer die de begeleiding waar ze recht op had, stop zette, omdat ze de eigen bijdrage niet kon betalen. Van hulpverleners hoor ik die verhalen ook.”

Zorg mijden
Volgens Roosma zien vooral mensen die net iets meer dan het minimum verdienen af van zorg. Zij betalen 32 tot 70 euro per vier weken. “De eigen bijdrage loopt snel op en voor de lage middeninkomens is dit een probleem. Zij gaan zorg mijden.”

Het minimum van 13 euro gaat niet omlaag, maar geldt wel voor een grotere groep. Voortaan betalen mensen met een inkomen tot 25.000 euro de laagste eigen bijdrage in plaats van 22.000. Dit heeft ook effect op de hogere inkomens, die betalen tussen de 15 en 25 euro minder per vier weken.

‘Onnodig bijeffect’
Ook hoge inkomens gaan minder betalen. Duijndam (SP) vindt dit een ‘onnodig bijeffect’. “Maar vanwege de solidariteit maak ik daar geen punt van.” Doordat de eigen bijdrage omlaag gaat, loopt de gemeente inkomsten mis, naar schatting zo’n 850.000 euro.

De initiatiefnemers komen niet met een voorstel tot dekking van de kosten. Hiervoor mag wethouder Eric van der Burg zorgen, die, zolang het voorstel niet officieel is ingediend, geen commentaar geeft.

Briefadres voor daklozen

Dak- en thuislozen hebben veelal geen vast woonadres en ook geen briefadres, waardoor ze geen zorgverzekering en dus geen medische zorg hebben. Het kabinet heeft daarom met gemeenten afgesproken om deze mensen op te sporen en ze een briefadres te geven. Dat maakten ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) bekend.
Van der Steur belooft ervoor te zorgen dat geen gedetineerde verzekeringsplichtige zonder zorgverzekering de gevangenis verlaat. Hierdoor moet het aantal mensen zonder zorgverzekering worden verminderd.

Medische zorg

Het ministerie van Volksgezondheid gaat er ook voor zorgen dat er een regeling komt dat in geval van nood zorg kan worden verleend zolang de benodigde papieren hiervoor nog niet in orde zijn. Hierna worden zo snel mogelijk het briefadres en de verzekering in orde gebracht.

Deze overeenkomst tussen de overheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt deel uit van een bredere aanpak van de problemen rond verwarde personen waartoe het kabinet onlangs besloot. Zo werkt de overheid samen met zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat er voldoende opvangplaatsen zijn voor verwarde mensen. Mensen met ernstige psychische problemen kunnen hierdoor eerder de zorg krijgen die ze nodig hebben.

College Aalsmeer bezoekt voedselbank

Het college ging donderdag 28 april op bezoek bij de Voedselbank in Aalsmeer.

Zij kregen uitleg van Koos Koelewijn en Jan Kwak van het bestuur van de Voedselbank over hoe de Voedselbank werkt en wie ervoor in aanmerking komen. Daarbij konden de collegeleden met eigen ogen zien hoe de voedselpakketten werden klaargemaakt. De Voedselbank bestaat in Aalsmeer sinds 2013 en helpt mensen die het financieel moeilijk hebben. De voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke hulp tot mensen weer op eigen benen kunnen staan. In Aalsmeer heeft de Voedselbank gemiddeld 45 klanten.

Ad Verburg, wethouder Zorg: ‘Het college heeft waardering voor het werk van de Voedselbank en haar vele vrijwilligers. Gemeente en Voedselbank werken goed samen om mensen met een zeer laag inkomen weer op weg te helpen. De Voedselbank kan zaken signaleren en cliënten wijzen op voorzieningen van de gemeente. Zo kan de gemeente mensen bijvoorbeeld helpen met het saneren van schulden of het vinden van werk. De samenwerking zit hem vooral in goede verwijzing en informatie-uitwisseling. Door samen te werken kunnen we mensen die het nodig hebben beter helpen.’

De Voedselbank draait op vrijwilligers. Naast enthousiaste vrijwilligers zijn er in Aalsmeer tal van ondernemers die voedingsmiddelen naar de Voedselbank brengen en zelfs bewoners die bijvoorbeeld een deel van de opbrengst van hun moestuin aan de Voedselbank afstaan. Sinds vorig jaar krijgt de Voedselbank ook biologische groenten door de samenwerking met Oostoogst. De Voedselbank Aalsmeer werkt nauw samen met Voedselbanken Haarlemmermeer en Uithoorn-De Kwakel.

Meer sociale woningbouw door vluchtelingen

Een groeiend aantal gemeenten spant zich in om het aantal sociale huurwoningen te vergroten, mede als reactie op de toegenomen vluchtelingenstroom, meldt de Volkskrant.
Corporaties bouwen op verzoek van de gemeenten meer sociale huurwoningen in onder meer Almere, Utrecht, Krimpenerwaard en Bernheze. De gemeente Eemnes overweegt zelf woningen te kopen om die te verhuren aan vluchtelingen.
De voornemens staan haaks op de ontwikkeling dat in veel gemeenten het aandeel sociale huurwoningen afneemt; corporaties die krap bij kas zitten doen woningen in de verkoop.

Waterschap bezoekt wanbetaler

Bewoners die onder het Hoogheemraadschap Delfland vallen, kunnen een preventief bezoekje namens het waterschap verwachten als zij de rekening voor waterzuivering niet betalen.
De Regionale Belasting Groep (RBG) in Delft, die de belastingen int voor het hoogheemraadschap, bezoekt de komende weken 5000 huishoudens die de rekening voor waterzuivering nog niet hebben voldaan, meldt Binnenlands Bestuur.
Inwoners die van een inkomen op of onder bijstandsniveau moeten rondkomen, kregen tot voor kort kwijtschelding van de zuiveringsheffing. Het Hoogheemraadschap Delfland schafte de kwijtschelding af omdat het anders in geldnood dreigde te komen. Zo’n 50.000 huishoudens krijgen dit jaar voor het eerst een rekening voor waterzuivering gepresenteerd.

Met de preventieve bezoeken wil RBG mensen herinneren aan hun betalingsverplichting en kijken of er betalingsregelingen getroffen kunnen worden als dat nodig is. Inwoners die nog niet hebben betaald, hebben al een brief gekregen of zijn gebeld door RBG. Het Hoogheemraadschap Delfland wil hiermee voorkomen dat deze groep voor incassokosten komt te staan.