‘Wereldwijde armoede blijft zorgen voor hoge kindersterfte’

Daarnaast verwacht Unicef dat 167 miljoen kinderen in armoede zullen leven en 750 miljoen vrouwen zijn als kind uitgehuwelijkt, is in het rapport te lezen.

Globaal gezien is er wel enige vooruitgang geboekt. Het aantal jonge kinderen dat komt te overlijden is sinds 1990 meer dan gehalveerd en in 129 landen gaan evenveel jongens als meisjes naar school.

Dat staat in schril contrast tegenover de verergerde situatie van vele andere kinderen. “Deze vooruitgang is niet gelijk of eerlijk geweest”, aldus Unicef.

Circa 124 miljoen kinderen volgen geen basisonderwijs. In 2011 lag dat aantal rond de 122 miljoen. Twee op de vijf kinderen die wel basisonderwijs hebben gevolgd, kunnen nog altijd niet lezen, schrijven of rekenen.

Ook schrijft Unicef dat zonder veranderingen negen op de tien kinderen in Afrika ten zuiden van de Sahara rond moeten komen van minder dan 1,72 euro per dag. De organisatie noemt dat “extreme armoede”.

 

Steun getrokken met vermogen in buitenland

Een tweede huis is een voorbeeld van vermogen in het buitenland. Alanya in Turkije is een geliefde vakantiebestemming.

Uitkeringen na fraude stopgezet

De gemeente Utrecht heeft vorig jaar 43 bijstandsuitkeringen beëindigd en vier ’aangepast’ nadat uit onderzoek was gebleken dat er werd gefraudeerd.
De allochtonen in kwestie bleken bezit in het buitenland te hebben. De fraudeurs kregen geen boetes. „Eigen ervaringen met invordering in het buitenland tonen aan dat de hoge kosten niet in verhouding staan tot de opbrengsten die het heeft opgeleverd”, aldus onderzoekers van het project ’Vermogen in het buitenland’.

VVD: ’Meten met twee maten’

VVD-raadslid Judith Tielen van de VVD vindt dit onverteerbaar: „Wij willen weten waarom er geen geld wordt teruggevorderd of boetes worden uitgedeeld. Dit lijkt meten met twee maten. Het vermogen in Nederland wordt ook streng gecontroleerd, dus moet dat ook met bezit in het buitenland.”

Bij het onderzoek keek het Regionaal Centrum Fraudebestrijding in 2014 en 2015 naar risicogroepen. Dat zijn personen van wie de geboorteplaats buiten Nederland ligt én die sinds 2010 langer dan de toegestane periode van 28 dagen op vakantie in het buitenland zijn geweest.

De risicogroep bestond in Utrecht uit 700 uitkeringsgerechtigden, waarbij men de kans op vermogen in het buitenland groot achtte. Bij 102 mensen werd er een extra onderzoek ingesteld, waarbij er uiteindelijk 43 uitkeringen werden beëindigd en vier aangepast.

Spaargeld

In Utrecht heeft 3,1 procent van de inwoners een bijstandsuitkering, oftewel 10.220 mensen. Onder vermogen wordt verstaan dat de overwaarde van een eigen huis niet meer mag zijn dan 49.900 euro. Op de spaarrekening mag bij een gezin in de bijstand niet meer dan 11.840 euro staan.

Opvallend is dat het Internationaal Bureau Fraudeinformatie (IBF) aangeeft dat onderzoek in Marokko zeer moeizaam verloopt, omdat er veel tijdrovend onderzoek nodig is. Het aantal cliënten in een steekproef is daarom naar beneden bijgesteld. „Ze worden echter nadrukkelijk niet uitgesloten van het themaonderzoek”, zo staat in het onderzoeksrapport.

Ook bij landen waar oorlog of politiek onstabiele situaties zijn, is het moeilijk om onderzoek te doen. Cliënten uit deze landen worden daarom uit de onderzoekspopulatie gehaald. In het algemeen geldt dat IBF alleen onderzoek kan doen in landen waar Nederland een diplomatieke vertegenwoordiging heeft.

Uit eerder onderzoek van de overheid bleek dat een kwart van de Turken met een uitkering vermogen in het buitenland heeft. Welke nationaliteit de mensen uit het Utrechtse onderzoek hadden, wil de gemeente niet bekendmaken.

De VVD wil dat de gemeente strenger gaat handhaven en meer structureel onderzoek doet naar vermogen in zowel Nederland als het buitenland. „Fraude moet niet kunnen lonen, en het lijkt nu alsof het dat wel doet.”

Amsterdamse minima: wel gratis dierenarts, niet de verplichte chip

Van de ruim zeshonderd behandelde dieren was 60 procent kat.
De gemeentelijke vouchers voor ­gratis medische hulp voor zieke huisdieren van Amsterdamse minima vinden gretig aftrek, maar de verplichting de dieren meteen te laten chippen wordt massaal ontdoken.

Dat blijkt uit de evaluatie van de eerste vijf maanden van de proef. Van januari tot half mei van dit jaar werden ruim zeshonderd consulten en behandelingen uitgevoerd. Iets meer dan honderd baasjes lieten hun hond of kat registreren door middel van een chip.

De gemeente stelt registratie van het adres van de eigenaar van het huisdier als voorwaarde voor de financiële ondersteuning. Ook moet hij toestemming geven gegevens over de behandeling op te nemen in een systeem dat wordt gebruikt voor controle van de vergoeding.

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit een voucher voor het consult en de chipregistratie. Als de behandeling hoger uitvalt dan de honderd euro eigen bijdrage, betaalt de gemeente de helft van kosten van de ingreep, tot een maximum van driehonderd euro.

Sterilisatie
Van de ruim zeshonderd behandelde dieren was 60 procent kat, 35 procent hond en de resterende 5 procent bestond uit papegaaien, parkieten en konijnen.

Alle behandelingen en consulten samen hebben de gemeente ruim 30.000 euro gekost. Amsterdam heeft jaarlijks 400.000 euro vrijgemaakt voor de regeling.

De evaluatie sluit af met het advies ook de kosten van sterilisatie en castratie van honden en katten te vergoeden.

Schuldhulp ondermaats

 

Mensen met schulden die voor hulp aankloppen bij gemeenten worden onvoldoende geholpen. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) concludeert in een brief aan de Tweede Kamer dat de schuldhulpverlening „nog beter kan en beter moet”.
Klijnsma heeft een evaluatie laten uitvoeren omdat het nu vier jaar geleden is dat een belangrijke wetswijziging van kracht werd waardoor alle gemeenten een minimaal niveau aan schuldhulpverlening moesten bieden. Iedereen die er niet in slaagt problematische schulden zelf af te lossen, moet bij zijn gemeente terechtkunnen voor passende ondersteuning. Maar in de praktijk gaat dat lang niet altijd goed.

Klijnsma kondigt maatregelen aan. De komende drie jaar trekt zij 7,5 miljoen euro extra uit, onder andere om de professionaliteit en de registratie in de schuldhulp te verbeteren.

In de evaluatie wordt geconcludeerd dat sommige groepen in de praktijk ’mogelijk’ stuiten op blokkades. Maar het is echter lastig om daar harde uitspraken over te doen „door het ontbreken van gegevens”, schrijft de bewindsvrouw. Volgens de wet moet een gemeente voor iedereen die aanklopt voor hulp op individueel niveau bepalen welke hulp het beste past. Maar Klijnsma heeft het idee dat er ook mensen zijn die tevergeefs aan de bel trekken. Daarom laat zij de inspectie nader onderzoek doen. Ondertussen bereidt de PvdA-bewindsvrouw wel vast wetgeving voor om de wet aan te scherpen, mocht ook de inspectie concluderen dat er een probleem is.

‘Weg met eigen risico’

Roemer opnieuw lijsttrekker SP: 'Weg met eigen risico'

‘Het dichten van de kloof’, dat is het belangrijkste speerpunt voor de oude en nieuwe lijsttrekker van de SP, Emile Roemer, bij de komende Kamerverkiezingen. Vooral de zorgverzekering moet wat betreft de SP helemaal op de schop.

Roemer is op de partijraad in Amersfoort opnieuw gekozen als aanvoerder bij de Kamerverkiezingen. Hij was de enige kandidaat.

Zorgverzekering op de schop

Hoewel het verkiezingsprogramma nog moet worden geschreven is één ding duidelijk: de SP maakt van de invoering van een nationaal zorgfonds zonder eigen risico een belangrijk actiepunt. De komende maanden blijven SP’ers de wijken ingaan om hiervoor steun te krijgen. Inmiddels zijn er 40.000 steunbetuigingen. De partij mikt op 150.000 en wil eind dit jaar een grote manifestatie houden.

Roemer staat voor een moeilijke verkiezingscampagne. Grote concurrent PvdA staat in de peilingen zwaar op verlies maar de SP weet daar niet van te profiteren. De socialisten staan op 15 zetels en dat is net zoveel Kamerzetels als ze nu hebben.

Verbazing ‘PMA’ over late collegebrief omtrent Facebook-post

Raadhuis Amstelveen 

De Participatiegroep Minima Amstelveen (PMA) heeft met verbazing gereageerd op een afgelopen week ontvangen brief van het college van B en W, waarin om opheldering wordt gevraagd over een Facebook-post. In de FB-post werden omstreden tips gegeven voor mensen die in de bijstand dreigen te geraken. De FB-post stamt volgens PMA uit januari dit jaar. 

PMA meldt vandaag in een persbericht: ‘Voorzitter en secretaris van de PMA hebben op 22 juni 2016, een dag na ontvangst van de ook op internet gepubliceerde brief, schriftelijk aan het college gereageerd. Het gaat over een bericht dat begin januari 2016 – vijf en een halve maand geleden dus – ongeveer 36 uur op de Facebookpagina van de PMA heeft gestaan. Door een medewerker van de gemeente is het bestuur van de PMA hier op gewezen. Dezelfde dag, 5 januari 2016 is het bericht weer van de facebookpagina verwijderd.’

‘Oproep niet voor rekening PMA’
Volgens loco-burgemeester Herbert Raat riep de Facebook-post op om regels van de Participatiewet te overtreden. PMA: ‘Dit bericht was overgenomen van een activiste die zich krachtig afzet tegen het bijstand beleid in ons land.’ ‘Het bestuur van de PMA heeft toen meteen al laten weten dat de informatie overgenomen van deze website, www.tipsomtebesparen.nl, niet voor rekening van de PMA mag worden gezien. De Facebookpagina van PMA, https://www.facebook.com/PMAmstelveen/ was op dat moment pas kort in gebruik en goede afspraken over wat wel en wat niet zou worden overgenomen van andere bronnen op internet waren nog niet gemaakt.’

Oud en kort
PMA: ‘In het antwoord aan de gemeente is benadrukt dat het om een oud bericht gaat, dat dit slechts heel kort op de Facebookpagina heeft gestaan en dat meteen nadat er op gewezen is het bericht weer is verwijderd. De PMA heeft eveneens, toen en in de recente schriftelijke reactie, aangegeven dat er geen berichten op een publieke uiting van de PMA moeten staan die direct of indirect oproepen tot overtreden van wettelijke regels. Ook is in januari al afgesproken dat berichten voortaan slechts worden geplaatst als die door tenminste twee personen voor plaatsing zijn goedgekeurd.’

Verbazing
De PMA heeft voorts aan het college laten weten dat ze zich verbaasd heeft over deze late reactie en zich hardop afgevraagd of deze reactie op een gebeuren uit januari 2016, dat betreurd wordt, misschien verband houdt met een advies dat in deze maand door de PMA aan het college van B&W is gezonden. ‘Dat advies heeft betrekking op bevindingen van de PMA over ervaringen van cliënten in de bijstand die te maken kregen met het door de gemeente gevoerde re-integratie beleid. Dit advies is door het college nog niet openbaar gemaakt en de PMA voelt zich dan ook niet vrij daarover nu al mededelingen te doen,’ aldus PMA.

College van B en W eist opheldering over Facebook-post

Herbert Raat2 Foto Anko StoffelsWethouder en loco-burgemeester Herbert Raat

Het Amstelveense college van B en W wil pijlsnel opheldering over een omstreden Facebook-post van de Participatiegroep Minima Amstelveen (PMA). De particpatiegroep, een officieel adviesorgaan van de gemeente, gaf mensen die ruim op tijd zien aankomen dat ze in de bijstand zullen geraken, het advies om hun spaargeld tijdig op een rekening van iemand anders te zetten en/of hun auto op de naam van een (ander) betrouwbaar persoon te zetten.

De Facebook-post, die inmiddels is verwijderd, ging om het tijdig treffen van ‘maatregelen’ als mensen door bijvoorbeeld gedwongen ontslag of langdurige ziekte zien aankomen dat ze in de bijstand terechtkomen.

Aanzet tot overtreding regels
Volgens  loco-burgemeester en liberale wethouder Raat zijn de genoemde maatregelen in strijd met de Participatiewet, zo heeft hij in een (aan de gemeenteraad vrijgegeven) brief aan de voorzitter van de PMA laten weten. In de brief eist het college zo spoedig mogelijk schriftelijk opheldering. Naar het oordeel van het college zette het bericht op Facebook aan tot het overtreden van de regels. Van het betwiste bericht dat onder de aanhef ‘Maatregelen’ werd gepost op de Facebookpagina van PMA werd een schermafdruk gemaakt, die bij de verstuurde brief werd ingesloten.

Belangenbehartiging
De PMA (ook bekend als cliëntenraad) behartigt de belangen van de Amstelveense minima en overlegt met de gemeente; de groep adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd. PMA lijkt de bewuste tips (maatregelen) van een bespaarsite overgenomen te hebben, waar in de Facebook-post naar werd verwezen.

Brief gemeente en reactie PMA inzake facebookpagina uiting

AmstelveenZ-Magazine-Nummer-9-Klaar-voor-verzending-Maart-2016--825x510
De PMA is op 25 juni 2016 in AmstelveenZ  op hun website genoemd inzake een Facebookpost die begin januari 2016 hooguit 36 uur op Facebook heeft gestaan.

Het bestuur van de PMA heeft hier 21 juni een brief over ontvangen en heeft op 22 juni een reactie afgegeven op het Raadhuis. Op basis van deze reactie is een persbericht aan AmstelveenZ gestuurd. Dit persbericht is bijgevoegd.

21062016 Brief van Gemeente aan PMA inzake oproep facebook incl bijlage

Persbericht aan redactie Amstelveenz dd 25062016 inzake facebookpagina

 

Gemeente moet zwaksten aan werk helpen

Jetta Klijnsma verplicht gemeenten om mensen met een beperking aan werk te helpen
 

Gemeenten worden verplicht om mensen met een beperking aan werk te helpen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat de wet wijzigen om ervoor te zorgen dat gemeenten mensen met een arbeidsbeperking ook echt aan een zogeheten beschutte werkplek helpen.

Klijnsma kondigt dat vrijdag aan. Ze doet dat nadat uit onderzoek van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, naar voren kwam dat gemeenten zeer terughoudend zijn op dit gebied. Een kwart van de gemeenten heeft geen beschut werk.

Gemeenten kregen geld om dit jaar 3200 mensen aan werk te helpen, maar volgens het SZW-rapport zijn maar 115 plekken gerealiseerd. Een zorgelijk beeld, vindt de bewindsvrouw.

Afbouw
De Sociaal-Economische Raad (SER) signaleerde onlangs ook al dat gemeenten nog veel te weinig doen om mensen met een beperking aan werk te helpen. Werkgevers en werknemers stelden vast dat de afbouw van de sociale werkplaatsen waar mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking voorheen terecht konden, sneller gaat dan het opzetten van alternatieven.

Nauwelijks kans op werk voor vluchtelingen

 

Gemeenten zijn bang dat 90 % van de vluchtelingen die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen niet of nauwelijks werk zullen vinden. Dat blijkt uit een enquête van Kennisplatform Integratie en Samenleving onder 200 gemeenten.

Meer dan de helft van de mensen (60%) heeft eerst een opleiding nodig of moet geactiveerd worden. Zo’n 30 % is helemaal niet aan werk te helpen volgens de ondervraagde gemeenten.

Ondersteuning

De Participatiewet dwingt gemeenten ondersteuning te geven aan alle werkzoekenden, dus ook aan vluchtelingen die bij hun worden gehuisvest. Sinds een aantal jaren worden deze vluchtelingen, statushouders, over gemeenten in het hele land verdeeld.

Hoeveel mensen er in een gemeente worden geplaatst is afhankelijk van het aantal inwoners van die gemeente. Ieder halfjaar krijgen de gemeenten te horen hoeveel vluchtelingen zij het komende halfjaar moeten opvangen. Zo moet de gemeente Oude Pekela voor 1 juli 17 statushouders huisvesten en de gemeente Amsterdam 1877.

Weinig werk

Statushouders worden over alle gemeenten verdeeld zodat niet slechts een paar gemeenten vluchtelingen opvangen, met alle huisvestingsproblemen van dien. Maar de keerzijde is dat er ook mensen terechtkomen in regio’s waar weinig werkgelegenheid is.

Bijna twee derde van de gemeenten zegt dat er op dit moment niet genoeg geschikt werk is in hun regio. Het enige wat ze kunnen doen is werkgevers overhalen om vluchtelingen een werkervaringsplaats aan te bieden, aldus de gemeenten in het onderzoek van KIS.

Inburgering

Op dit moment begint 36 % van de  gemeenten pas met bemiddeling naar werk als de verplichte inburgering is afgerond. En dat duurt bij veel nieuwkomers erg lang, bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Van de nieuwkomers die in 2013 in Nederland arriveerden, is slechts de helft binnen de afgesproken termijn geslaagd voor het inburgeringsexamen. Nieuwkomers krijgen drie jaar de tijd om de taal leren en kennis van de Nederlandse samenleving op te doen. Dat proces wordt afgesloten met een inburgeringsexamen.

Van de 53.000 migranten die zich in de jaren 2013, 2014 en 2015 in Nederland vestigden, moeten nog 47.000 voldoen aan hun verplichtingen. Het gaat overigens niet alleen om vluchtelingen, maar ook andere nieuwkomers.

Snel schakelen

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving adviseert gemeenten snel in actie te komen bij kansrijke statushouders en een andere vorm van participatie te zoeken voor degenen die lastig werk zullen vinden. Ook is het volgens de onderzoekers verstandig om snel beter Nederlands taal te leren, bijvoorbeeld via een opleiding of stage.